Statut

A A A

Strona główna » O nas » Statut

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Z DOBREGO SERCA” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zawiercie.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych o podobnych celach działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele działania i sposób ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski. Kształtowanie świadomości, że człowiek niepełnosprawny potrzebuje pomocy człowieka sprawnego.

2.      Udzielanie pomocy oświatowo - wychowawczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

3.      Niesienie kompleksowej pomocy (rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacji i stymulowania) w rozwoju psycho-ruchowym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

4.      Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania do funkcjonowania w środowisku (organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego).

5.      Udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom potrzebującym.

6.      Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

7.      Pomoc w uzyskiwaniu środków na likwidację barier architektonicznych.

8.      Wspieranie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny, leki, środki medyczne i higieniczne.

9.      Organizowanie własnej bazy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

10.  Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim poprzez organizacje imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym i rozrywkowym.

11.  Pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi.

12.  Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

13.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej absolwentów Szkoły.

 

§ 9

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi.

2. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie akcji promocyjnej poprzez organizowanie konferencji, odczytów, zjazdów, szkoleń, wykładów i seminariów.

4. Organizowanie  imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

5. Wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności stowarzyszenia.

6. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych.

7. Organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy (psychologiczno pedagogicznej, prawnej, medycznej).

8. Organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów i nauczycieli.

9. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)       zwyczajnych,

b)      wspierających.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

      2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

      3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie późnej niż w ciągu dwóch miesięcy  od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

c)      korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

b)      uczestniczyć w walnych zebraniach członków,

c)      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 14

1.  Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia.

2.  Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.  Członkowie wspierający nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

 

§ 15

1.  Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a)      śmierci członka,

b)     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c)     skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy mimo pisemnego upomnienia,

d)    wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

2.  Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

3.  Od uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 16

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

a)      śmierci członka,

b)      zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,

c)      pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia,

d)      utraty osobowości prawnej.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

  

§ 18

1.  Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

3.  W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

 

      § 19

      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej jeden raz w roku.

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)     określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)     uchwalanie zmian Statutu,

c)     wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

f)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g)   ustalenie wysokości składek członkowskich,

h)   podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 21

1.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2.  Walne Zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków.

 

§ 22

1.   Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołane. 

 

§ 23

1.   Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członów, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.   Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których  wybiera się prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

 

§ 24

1.   Do kompetencji Zarządu należy:

a)       reprezentowanie Stowarzyszenia,

b)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

c)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e)      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

f)        przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,  uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 25

1.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

3.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a)       kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e)      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f)        wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§  27

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie wyłącznie na realizacje celów statutowych określonych w § 8 Statutu.

 

§ 28

1.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)        składki członkowskie,

b)       darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)       dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2.   Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

3.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Strona głównaDrukujPDF
Polecamy
Partnerzy
Kapitał Ludzki Centrum Inicjatyw Lokalnych Unia Europejska

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona powstała w ramach projektu realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.